راهنما

بسم الله الرحمن الرحیم

درعصری که ما زندگی میکنیم دسترسی  به اطلاعات بشدت آسان شده ومیلیاردها اطلاعات در حوضه های مختلف فقط با یک جستجوی ساده در دسترس ما وفرزندان ما قرار میگیرد.

گاهی مقایسه زندگی دیگران با زندگی خودمان ممکن است مارا دچار وسوسه کند ویا عدم اطلاعات صحیح درخصوص کسب وکارما را درگیر پیچ وخم های بزرگی نمایدغیر قابل تصور

در زمانه ای که دیگر گوش شنوا برای پند واندرز نیست متأسفانه شاهد شکل گیری بدهی های سنگین در بعضی از زندگی ها هستیم که گاها" سالها طول میکشد زندگی ها به حالت عادی باز گردند.گاهی حرفهایی در دل مانده که هیچ وقت شرایط گفتنش برای عزیزترین  کس فراهم نمی شود ازجمله این ناگفته ها  عیب های عزیزانمان است که بخاطر نوع بیان ممکن است کدورت ببار آورد. در اکثر زمینه هامیبایستی گفته های ما همراه با راهکار قابل اجرا باشد تا بتواند زمینه شکوفایی ذهنی مخاطب را به دنبال داشته باشد.کتاب شاید بی سرزنش ترین دوست ویاری باشد که اگر درست نگارش شده باشد میتواند ناگفته های ما را به راحتی به عزیزانمان انتقال دهد.

اتفاقات ازشروع وپایان زندگی ما انسانها قطعا در طول تاریخ  بارها برای دیگران  رخ داده. حال با امکانات مختلف وشرایط مختلف .اکثر ما انسانها بخاطر همین چند سال زندگی که کرده ایم که واقعا" سن زیادی هم نیست وبخاطر بی تجربگی هایمان دچار مشکلات متعددی شده ایم که اگر به عقب برگردیم قطعا" تکرار نخواهیم کرد.این به عقب برگشتن همان تجربه های دیگران است که سعی میکنند به ما بفهمانند ولی ما اصلا گوش شنوا نداریم. با این عنانوین که زمانه فرق کرده و قرن قرن اتم است عصر انفجار اطلاعات است وانسان به کرات دیگر رفته  وازاین حرفا واصلا توجه نمیکنیم که  من هم یک انسانم وطرف مقابل من ازجمله پدر ومادر وبزرگان هم یک انسان هستند وبا تلخی از کنار حرفها ونصیحت ها میگذریم ووقتی که خودمان تجربه ای تلخ را کسب میکنیم می بینیم این همان حرف پدر بود، حرف برادر بود، حرف دوست بود.

 کتاب بدهکاران حاصل تجربه است .تجربیات تلخ وشیرین شاید برای مخاطب طعم موفقیت در گرفتاری وبدهکاری فقط رویا باشد ولی نویسنده وافراد بی شماری  بارها طعم موفقیت را در عمق بدهکاری تجربه کرده اند وطعم شکست را در بهترین شرایط مالی.  پس بدهی آخر دنیا نیست  وبدهکار قطعا" با موفقیت فاصله کمی دارد هرچند که بدهی اش کمر شکن باشد. برنامه ریزی صحیح در بدهی تنها راه برون رفت از دام بهی است واین کتاب  سعی کرده در حد توان با زبان ساده یک بستر برنامه ریزی شده برای بدهکار فراهم نماید  که با توکل به خداوند عزیز بدهکار بتواند از بدهی خلاص شود انشالله.شاید بهترین هدیه به عزیزانمان کتاب بدهکاران باشد که قبل از شکل گیری کسب و کارشان ویا ورود به بازار کسب و کار در همین سن ابتدایی رشد از خطرات پیش رو مطلع شوند وخدای ناکرده بخاطر اشتباه محاسبات شکست را تجربه نکنند انشالله.